صفحه اصلی > اخبار > محتوای
LED لامپ معایب
Apr 24, 2017

1، قیمت گران است. 2، یک شکاف بزرگ بین بهره وری از نور و بهره وری از نظریه وجود دارد. 3، امید به زندگی فعلی و زندگی نظری (10W ساعت) یک شکاف بزرگ وجود دارد. 4، هنوز هم یک ارزش گرمایی خاص داشته باشد. 5، تجزیه نور همچنین می تواند به شدت کاهش می یابد. 6، تابش وجود دارد.

با این حال، این کاستی را می توان با بهبود فرایند غلبه بر، بنابراین حتی اگر در حال حاضر منبع نور LED به طور کامل نمی تواند جایگزین منبع نور سنتی موجود است، اما با توسعه تکنولوژی، در آینده باید منجر شود جهان است.

اخبار مرتبط